Toimitusehdot

Nivalan Kuitu – sopimusehdot 28.1.2019

1 YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan Nivalan Kuitu Oy:n (laajakaista, Nivalan Kuitu) valokuituliittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkaille (asiakas), ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Nivalan Kuidun palveluilla (palvelu) tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina olevia palveluita kuten Internet, data yms. palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin laitteisiin.

2 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Nivalan Kuitu ja asiakkaan välinen sopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella tai Nivalan Kuidun tilausvahvistuksella, esimerkiksi sähköpostina, tekstiviestinä tai verkkomaksuna asiakkaalle/asiakkaalta tai kun asiakas on allekirjoituksellaan sitoutunut valokuituliittymän tilaukseen tai suorittanut hinnaston mukaiset tai muutoin sovitut ennakkomaksut.

3 TILAUSVAHVISTUS

Nivalan Kuitu vahvistaa tilauksen lähettämällä asiakkaalle liittymätilauksen yhteydessä tilausvahvistuksen jossa määritellään:

 • Alustava toimitusaikataulu
 • Liittymätoimituksen lopullinen hinta
 • Toteutettavan liittymän tyyppi
 • Toimituksen sisältävät palvelut
 • Ennakkotilauksen muuttuminen sopimukseksi
 • Palvelun haluttu käyttöönottopäivämäärä

Tilauksen katsotaan muuttuvan sopimukseksi 14 (neljätoista) vuorokauden kuluttua tilausvahvistuksen saapumisesta Asiakkaalle. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa tilauksen sisältöä tai peruuttaa tilauksen tulee kyseiset muutokset tehdä sanotun ajan kuluessa kirjallisesti Toimittajalle.

4 TOIMITUS

4.1 YLEISTÄ

Nivalan Kuitu toimittaa liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin osapuolet ovat liittymäkohtaisessa sopimuksessa sopineet tai muutoin sopineet. Nivalan Kuitu voi käyttää alihankkijoita sekä liittymän että palveluiden toimittamisessa ja tuottamisessa.

4.1.1 KIINTEISTÖN LIITTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT ASENNUSPAIKKA JA RASITE

Ennen kiinteistön liityntäyhteyden asentamista on liittyjän osoitettava kiinteistöstä tilat asennuspaikaksi ja maadoitettu sähköpistorasia päätelaitteelle. Liityntäyhteydestä syntyy kiinteistölle pysyvä rasite.

4.1.2 KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN JA URAKKARAJAT

Kiinteistö liitetään Nivalan Kuidun laajakaistaverkkoon Nivalan Kuidun päättämän rakennusaikataulun mukaisesti. Maastotöiden urakkaraja on lähimmässä runkoverkon liityntäpisteessä. Nivalan Kuidun verkon urakkarajana toimii kytkentöjen osalta Kiinteistön omistajan osoittama paikka kytkentärasialle, johon asiakkaan hankkima päätelaite myös kytketään asiakkaan toimesta. Toimitukseen eivät kuulu päätelaite, kiinteistön sisäverkko tai muut päätelaitteeseen liitettävät laitteet. Liityntäyhteys on Nivalan Kuidun omaisuutta liityntäpisteestä asennuspaikkaan.

4.2 TOIMITUKSEN EDELLYTYKSET

Toimituksen edellytyksenä asiakas vastaa siitä, että

 • vaaditut maksut Nivalan Kuidulle on suoritettu
 • asiakas antaa Nivalan Kuidulle tarpeelliset tiedot toimitusosoitteena olevan toimitusosoitteen piirustuksista (rakennuksen pohjapiirustus ja asemapiirustus/ tonttikartta) sekä muista toimittamisen edellyttämät Nivalan Kuidun tarvitsemat tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset hyvissä ajoin ennen toimittamista
 • asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö- ja sisäjohtoverkko. Päätelaitteelle on varattu maadoitettu ja ukkossuojattu pistorasia.
 • asiakas on varmistanut, ettei liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista aiheudu Nivalan Kuidun verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä.
 • asiakas varaa Nivalan Kuidun toimitusta ja sen valmistelua varten toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja asiakas tai asiakkaan edustaja voi olla toimituksessa läsnä, asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä liittymän toimituksen yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin määritys ja teko, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien määrittäminen)
 • asiakkaan antamat tiedot palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät.

Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että liittymän rakentamiseen tai kytkemiseen sekä asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai – menettelyssä. Sopimuksen tekemällä asiakas luovuttaa Nivalan Kuidulle oikeuden sijoittaa, säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle tarvittava kuituverkon osat. Nivalan Kuidulla on oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

Rakennettava kuituverkko on Nivalan Kuidun omistama ja hallinnoima, joten siitä syntyy pysyvä rasite kiinteistölle. Nivalan Kuitu varaa oikeuden purkaa liittymäsopimus, mikäli kiinteistön liittämiselle todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä.

Nivalan kuitu vastaa liittymän nopeuden luvatun mukaisesta toimittamisesta liityntäverkon rajapintana olevan aktiivilaitteen ulostuloporttiin asti. Nivalan kuitu ei vastaa liittymänopeuden mahdolliessta heikentymisestä asiakkaan omassa sisäverkossa.

5 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT

5.1 KIINTEISTÖYHTIÖ

Kiinteistöyhtiö voi valita seuraavista palvelutasoista kuituliitynnän
osalta:

a. Kiinteistöyhtiöyhtiö liittää kaikki Asunnot kuituverkkoon. Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Toimittajaan fyysisen liitynnän osalta. Asukkaan hankkiessa kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Toimittajan kanssa tai palveluja toimittavan kolmannen osapuolen kanssa.

b. Kiinteistöyhtiö tilaa edellisen lisäksi palveluja asukkaiden puolesta kaikille asukkailleen. Tällöin Kiinteistöyhtiö on sopimussuhteessa Toimittajaan liitynnän ja valitsemiensa palveluiden osalta, Kiinteistöyhtiö maksaa valitsemansa palvelut. Asukkaan hankkiessa muita kuituverkon palveluja asukas tekee Palvelusopimuksen Toimittajan kanssa. Liityntärajapinta on kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Kiinteistöyhtiön laitteet liitetään Toimittajan kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Toimittajalle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Jos Liittyjä toteuttaa kuituverkon liitynnän Kohteen alueella omatoimisesti Toimittajan antaman erillisen ohjeistuksen mukaisesti, tällöin valokuitukaapeliomistus on Liittyjällä. Liittyjä vastaa valokuitukaapelin kaikesta huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Erikseen sovittaessa Toimittaja voi toteuttaa ja ylläpitää Kiinteistöyhtiön sisäverkon.

c. Kiinteistöyhtiö sallii Toimittajan sijoittaa tekniset laitteet Kohteeseen ilman erillistä veloitusta. Kiinteistöyhtiö edistää asukkaiden mahdollisuutta liittyä kuituverkon palvelujen käyttäjäksi. Asukkaan liittyessä kuituverkon palvelujen piiriin asukas tekee sopimuksen fyysisestä liitynnästä ja valitsemistaan palveluista.

5.2 OMAKOTITALO (SOVELLETAAN KODIN, YRITYKSEN JA MÖKIN LIITTYMIIN)

Jos Liittyjä ei ole Kohteen (tässä omakotitalo tai hallinnanjakosopimuksella omistettu kiinteistö, jolloin kaikki palveluja käyttävät huoneistot ovat Liittyjiä) omistaja, hänen tulee, milloin Toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi, hankkia Kohteen omistajan / omistajien kirjallinen suostumus liittymissopimuksen tekemiseen. Liityntärajapinta on Kohteen talojakamossa tai vastaavassa tilassa, jossa sisäjohtoverkon johdot tai sisäverkkoon kuuluvat Liittyjän laitteet liitetään Toimittajan kuituverkkoon. Kuituverkkoliittymän toimittamisen jälkeen Kohteen alueella sijaitsevien valokuitukaapelien omistus jää Toimittajalle, joka vastaa niiden normaalista huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja. Jos Liittyjä toteuttaa kuituverkon liitynnän Kohteen alueella omatoimisesti Toimittajan antaman erillisen ohjeistuksen mukaisesti, tällöin valokuitukaapelin omistus on Liittyjällä. Liittyjä vastaa valokuitukaapelin kaikesta huollosta ja ylläpidosta. Kiinteistön alueella tapahtuvista valokuitukaapelien ja sisäverkon siirroista, kunnostamisesta, uusimisesta tai mahdollisista vaurioista aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja.

5.3 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Kiinteistön omistaja antaa Nivalan Kuidulle oikeuden käyttää tonttialuetta tarvittavien maansiirto- ja kaivutoimenpiteiden tai muiden valokuituliittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden
suorittamiseksi (mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet). Liittyjä vastaa reiän sopivan paikan merkitsemisestä kiinteistön seinään kaapelin läpivientiä varten Nivalan Kuidun antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli normaalista asennuksesta poikkeavia kustannuksia ilmenee, Nivalan Kuidulla on oikeus periä ne tontin omistajalta. Tontin omistaja on velvollinen merkitsemään tontin alueella sijaitsevan muun infran, kuten vesi-, sähkö- ja muut asennukset, joista kiinteistön omistaja on itse vastuussa. Nivalan Kuitu ei vastaa tontilla asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle.

5.4 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO

Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi Nivalan Kuidun toteamana toimituspäivänä, jos

 • asiakas on ottanut liittymän käyttöön tai
 • asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kahdeksan (8) päivän kuluessa Nivalan Kuidun ilmoittamasta toimituspäivästä lukien.

Nivalan Kuitu antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne myöhemmin, kuitenkin ennen liittymän aktiivikäyttöön ottamista. Käyttöohjeen puuttumista tai vähäistä säätötms. tarvetta ei katsota toimituksen viivästymiseksi tai virheeksi, jos puute ei estä liittymän käyttämistä.

5.5 TOIMITUKSEN SISÄLLÖN RAJOITUKSET

Liittymän toimituksiin ei kuulu laitteiston toimitus. Toimitukseen ei kuulu myöskään ohjelmistojen toimitusta. Laitetoimituksiin ei kuulu säännöllistä huoltoa tai ylläpitoa. Liittymän toimitukseen ei sisälly sisäjohtoverkkotöitä.

6 LIITTYMÄN KÄYTTÖ

6.1 YLEISTÄ

Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internettapaa, annettuja ohjeita sekä maksaa Nivalan Kuidulle liittymästä ja/tai palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, että Nivalan Kuidulle tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa.

6.2 PALVELUN KÄYTTÖVÄLINEET

Ellei toisin ole sovittu, asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi asiakas vastaa siitä, että välineet eivät estä tai häiritse Nivalan Kuidun tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Nivalan Kuitu ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta liittymän / palvelun kanssa.

6.3 KÄYTTÖVASTUU

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan liittymään tai palveluun ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Nivalan Kuidun tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijänja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska Nivalan Kuitu ei valvo liittymän käyttöä tai palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä saatua aineistoa, Nivalan Kuitu ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta. Asiakkaan on käytettävä liittymää ja /tai palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä Nivalan Kuidulle, Nivalan Kuidun verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Verkon toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia.

6.4 PALVELUN KÄYTTÖ OMAAN LIIKETOIMINTAAN

Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman Nivalan Kuidun suostumusta. Palvelun myynnistä asiakkaan oman palvelun tai tuotteen osana tulee aina erikseen sopia Nivalan Kuidun ja asiakkaan kesken.

6.5 PALVELUN KÄYTTÖ VÄLITYKSEEN

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluun eikä jakaa palvelua asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta tästä kirjallisesti etukäteen Nivalan Kuidun kanssa.

7 TIETOTURVA

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan tietoliikenneverkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen tietoliikenne viruksien etc. aiheuttamista vahingoista myös Nivalan Kuidulle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

8 PALVELUN TUOTTAMISEN YHTEYDESSÄ SYNTYVIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Lähtökohtaisesti asiakkaan tietoja ei välitetä kolmannelle osapuolelle, ellei asiakas anna siihen suostumustaan. Nivalan Kuidulla on oikeu  antaa tietoja niille yhtiöille, jotka ovat Nivalan Kuidun omistuksessa tai osaomistuksessa. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhtiötä luovuttamasta häntä koskevia tietoja luetteloihin, puhelinmyyntiin ja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

9 KÄYTÖN KESKEYTYKSET

Nivalan Kuidulla on oikeus keskeyttää kaikkien liittymien ja palveluiden käyttö välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

 • Nivalan Kuidun verkon rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten
 • Asiakkaan vastuulla olevasta palvelun tai liittymän käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille tai Nivalan Kuidulle tai asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja.
 • tietoliikenteen turvaamiseksi, tai
 • jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Nivalan Kuitu pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Nivalan Kuitu ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Nivalan Kuitu ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia. Nivalan Kuidulla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai Nivalan Kuitu perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Nivalan Kuidulla on oikeus keskeyttää liittymän / palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. Nivalan Kuidulla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

10 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan Nivalan Kuidun normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti. Nivalan Kuidulla on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto- ja muutostöitä. Nivalan Kuitu ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi asiakkaan liittymän/palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riitä palvelun toteuttamiseen taikka käyttämiseen tai asiakkaan palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa Nivalan Kuidulle palvelun tai Nivalan Kuidun tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee aiheutuneen asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen Nivalan Kuidulle aiheutuneista kuluista

11 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU

11.1 NIVALAN KUIDUN VASTUU

Nivalan Kuitu vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat Nivalan Kuidun tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Nivalan Kuitu ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, Nivalan Kuitu vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Nivalan Kuidun vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Jos vain palvelun osa on Nivalan Kuidun tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. Nivalan Kuitu ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli Nivalan Kuitu ei kykene toimittamaan asiakkaan ostamaa liittymänopeutta johtuen teknisistä rajoituksista, asiakkaalla on oikeus vaihtaa liittymänopeutta. Mikäli liittymää ei kyetä lainkaan toteuttamaan johtuen Nivalan Kuidun verkosta tai laitteista, on Nivalan Kuidulla velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää asiakkaan liittymästä jo Nivalan Kuidulle maksamat laskut.

11.2 NIVALAN KUITU EI VASTAA

Nivalan Kuitu ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai
haitoista, jotka johtuvat muun muassa

 • siitä, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,
 • palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta 4 käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,
 • mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta (esimerkiksi ukkosen rikkoma päätelaite), laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta,
 • lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,
 • informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä,
 • katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa, lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä,
 • ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, vientilisenssien epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli-tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa Nivalan Kuidun alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmiotettava toiselle osapuolelle viipymättä.
 • asiakkaan huoneiston ja/tai taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista liittymän toimittamiseen.

11.3 ASIAKKAAN VASTUU

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua tai liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa Nivalan Kuitua tai tämän hyvää mainetta, asiakas vastaa Nivalan Kuidulle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa Nivalan Kuidulle, Nivalan Kuidun käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava Nivalan Kuidulle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston ja Nivalan Kuidun verkon yhteensopimattomuuden vuoksi. Jos kolmas osapuoli käynnistää Nivalan Kuitua vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin Nivalan Kuitua vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä Nivalan Kuidulle aiheutuvista kustannuksista. Jos Nivalan Kuitu

joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon Nivalan Kuidulle. Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on rikkoutunut asiakkaan huolimattomuudesta johtuvasta syystä, kuten jättämällä päätelaite seinään ukkosen ajaksi (ukkosen rikkoma päätelaite).

12 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

12.1 IRTISANOMINEN

Määräaikaisuuden päätyttyä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kun liittyjällä on liittymäsopimusehdoissa määritelty oikeus irtisanoa sopimus, liittyjän tulee ilmoittaa tästä Nivalan Kuidulle kirjallisesti tai suullisesti viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.

12.2 IRTISANOMINEN VÄLITTÖMIN VAIKUTUKSIN

Nivalan Kuidulla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, jos sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa Nivalan Kuidulle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa Nivalan Kuidulle kohtuuttomia kustannuksia.

12.2.1 ETUKÄTEISMAKSUJEN PALAUTUS

Jos Nivalan Kuitu irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu- ja varautumiskustannukset ylittävä osa. Asennusmaksuja ei palauteta.

12.2.2 TILAPÄINEN IRTISANOMINEN

Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan Nivalan Kuidun voimassa olevaa hinnastoa.

12.3 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Nivalan Kuidulla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos liittymän/palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai jos asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti. Mikäli asiakas purkaa sopimuksen yksipuolisesti ennen liittymän rakentamista, on Nivalan Kuidulla oikeus laskuttaa liittymämaksu täysimääräisenä. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään, jos asiakas

 • muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan,
 • on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomaisen tai muut luvat,
 • häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia, • käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai
 • välittää kolmannen osapuolen liikennettä. Nivalan Kuidulla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä asiakkaan liittymä suljetaan.

12.4 JULKISET IP OSOITTEET SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Asiakkaan oikeus käyttää Nivalan Kuidun asiakkaalle käyttöön antamia julkisia IP osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Nivalan Kuitu ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

12.5 SÄHKÖPOSTIT JA KOTISIVU SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Asiakkaan oikeus käyttää Nivalan Kuidun tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköpostit, kotisivut sekä muut Nivalan Kuidun palvelimille tallennetut asiakkaan tiedostot, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Nivalan Kuitu ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois Nivalan Kuidun palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, Nivalan Kuitu ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta Nivalan Kuidun tietojärjestelmistä.

12.6 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti Nivalan Kuidulle, kun hän on sopinut liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä Nivalan Kuitu on hyväksynyt siirron saajan asiakkaakseen.

12.7 KUITUVERKON SÄILYMINEN KOHTEESSA

Nivalan Kuidulla säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat muuttumattomana mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samoin Nivalan Kuidulla säilyy oikeus korvauksetta rakentaa kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon 5 osat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti sekä oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

13 SOPIMUSEHTOJEN JA HINNAN MUUTOKSET

13.1 YLEISTÄ

Nivalan Kuidulla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja liittymän / palvelun sisältöä sekä näistä perittäviä maksuja. Nivalan Kuitu saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoittamatta niistä etukäteen. Nivalan Kuidun on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Nivalan Kuitu ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

13.2 ERIMIELISYYDET

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan asia Ylivieska-Raahen Käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

14 NIVALAN KUIDUN ILMOITUKSET ASIAKKAALLE

14.1 ILMOITTAMISTAVAT

Nivalan Kuidun ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai wwwsivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

14.2 MUUTOKSET YHTEYSTIEDOISSA

Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina Nivalan Kuidun tiedossa.

15 VOIMASSAOLO

Nämä yleiset sopimusehdot ovat päivitetty 28.1.2019 ja ovat voimassa
toistaiseksi.